Lättflyktiga organiska föreningar (VOC) är kemikalier som utgör en av de huvudsakliga beståndsdelarna i luftföroreningar inom flera olika industrier. Våra katalytiska VOC-reningssystem är energieffektiva, anpassade lågtemperaturlösningar. De bidrar till sänkta driftkostnader från första dagen.

Genano® VOC

VOC-gaser är viktiga växthusgaser och regleras därför av nationella förordningar och EU-direktiv.

Genano VOC-sortimentet består av toppmoderna katalytiska system för reducering av VOC-gaser. De har utvecklats för att kontrollera VOC-utsläpp från industrier på ett energieffektivt sätt samt uppfylla kraven i EU:s VOC-direktiv.

Genano VOC product image 2016

Fördelar

Genano VOC använder en katalytisk förbränningsmetod, som har flera stora fördelar jämfört med vanlig termisk förbränning.

Betydande besparingar. Katalytisk förbränning fungerar vid upp till 500 °C lägre temperaturer än termisk förbränning. Det innebär stora uppvärmningsbesparingar, varje dag. Över den automatiska termiska tändpunkten (som startar från 0,6 g/Nm3 ) behövs ingen extra uppvärmning. Även övriga underhållskostnader för Genano VOC är låga.

Helt automatisk drift. Genano VOC anpassas automatiskt till varierande flödeshastigheter och VOC-koncentrationer. Systemet är fjärrstyrt.

Inga skadliga biprodukter. Tack vare den låga drifttemperaturen bildas inga skadliga biprodukter som t.ex. koloxid (CO) och kväveoxider (NOx).

Kompakt storlek. Katalytisk förbränning kräver endast en tredjedel av det fysiska utrymme som behövs för termiska förbränningssystem. Det underlättar transport och anpassade installationer, och gör det enkelt att uppgradera befintliga termiska förbränningssystem med Genano VOC.

Anpassade lösningar

Genano VOC-installationer är alltid specialanpassade till dina behov.
Beroende på VOC-koncentration rekommenderar vi ett regenerativt eller rekuperativt katalytiskt förbränningssystem.

Kontakta oss för att få mer detaljerad teknisk information.

Tjänster

Vi erbjuder även tjänster för uppgradering, underhåll och drift av VOC-reningssystem.

Uppgradering. Vi erbjuder uppgraderingspaket som innebär att du kan komplettera din befintliga termiska förbrännare med ett smart, katalytiskt Genano VOC-system för att sänka driftkostnaderna.

Underhåll. Vi erbjuder gärna ett underhållskontrakt för ditt Genano VOC-system. Underhållstjänsten kan anpassas till dina behov.

Fjärrstyrning. Vi följer driften på distans och rapporterar om åtgärder behövs.

Rapportering. För myndighetsrapportering samlar vi in produktionsinformation från din anläggning och tillhandahåller den i ett överenskommet format.

Kontakta oss för att få veta mer!